POZEMKOVÝ SPOLEK

Aktivitám na poli praktické ochrany přírody a krajiny se v okolí věnujeme od roku 2014, na základě ústního nebo písemného souhlasu vlastníků s péčí.

V roce 2018 jsme se rozhodli tyto aktivity povýšit na formu Pozemkový spolek.

O tom, co pozemkový spolek představuje a jaké činnosti obvykle zaštiťuje se můžete dočíst zde

Obor, ve kterém naše organizace převážně působí:

V rámci Pozemkového spolku se chceme věnovat především lučním a stepním stanovištím, za jejichž deštníkový druh na Náměšťsku považujeme kriticky ohroženého hnědáska květelového (Meliltaema dydima). Tento druh není vlajkovým jen z hlediska ochrany motýlů, ale prostřednictvím něj chceme řešit problematiku ochuzování biodiverzity bývalých pastvin a stepí vlivem opuštění pastvy a jejího následného zarůstání.

Další pozornost chceme věnovat péči o mokřadní stanoviště, kde za deštníkový druh můžeme považovat kuňku ohnivou (Bombina bombina), která se v oblasti Náměšťských a Bítešských rybníků stále vyskytuje. Zde kromě tradičního budování drobných tůní intenzívně rozvíjíme spolupráci s místními vlastníky rybníků a snažíme se najít vhodnou a potřebnou kompromisní péči o vybrané plochy.

Pozemkový spolek (PS) je subjekt z neziskového sektoru (spolek, pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav) s lokální, regionální nebo celostátní působností, jehož hlavní funkcí je ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví České republiky prostřednictvím vlastnických nebo jiných dlouhodobých práv k pozemkům a stavbám. Činnost pozemkového spolku se řídí Etickým kodexem pozemkových spolků:

  • PS má jasný účel a cíle.

  • PS pracuje vždy tak, aby přinášel prospěch v prvé řadě zájmům veřejným.

  • PS pečlivě vybírá objekty svého zájmu s jejich dostatečnou znalostí a vědomím rozsahu nutné péče o ně.

  • PS se zodpovědně a trvale stará o nemovitosti ve své péči, pro případ svého zániku či neschopnosti péči řádně zajistit má zajištěno převzetí svých závazků jiným PS.

  • PS má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i "manuálních") pro realizaci svých cílů.

  • PS přistupuje korektně ke všem svým partnerům.

  • PS dodržuje veškeré příslušné právní normy, je si vědom právních důsledků svých činů.

  • PS zajišťuje své financování etickým a zodpovědným způsobem.

  • Hospodaření PS je transparentní.

  • PS spolupracuje s ostatními PS a Národním pozemkovým spolkem.