PÉČE O KRAJINU KOLEM NÁS 


Stěžejním úkolem naši práce je péče o biologicky cenné lokality v okolí.

V lesním prostředí se zaměřujeme především na spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, konkrétně Lesní správou Náměšť nad Oslavou. V běžných hospodářských lesích vyhledáváme hnízda druhů citlivých na vyrušení a od roku 2009 značíme doupné stromy - hnízdiště a úkryty mnoha druhů ptáků, netopýrů a plchů. Tyto stromy zůstávají v lese ponechány přirozenému dožití. Blíže k jejich významu v klipu, z části natočeném právě v nedalekých lesích.

Tam, kde stromy s přirozenými dutinami zcela schází, můžeme ptákům i drobným savcům nabídnout umělé hnízdní příležitosti - budky. Naposledy bylo v okolních lesích rozmístěno 20 budek pro sovy a 40 budek pro drobné pěvce v roce 2017. Sovy - predátoři drobných zemních savců a hmyzožraví pěvci se lesníkům na oplátku "starají" o škůdce. Spolupráce je tak oboustranně prospěšná. Budky je však potřeba udržovat a pravidelně čistit. 

V případě vodních a mokřadních organismů je situace podobná. Také zde narážíme na konflikt mezi intenzitou hospodaření a nároky většiny vodních živočichů a rostlin, vyžadujících stabilní ekosystém s přiměřenou rybí osádkou. Je třeba obnovit spolupráci s rybáři. Obojživelníkům můžeme pomoci údržbou a budováním tůní - drobných vodních ploch bez rybí osádky.

Mezi nejohroženější ekosystémy u nás v současnosti patří stepní a lesostepní stanoviště. Dříve byly hojně rozesety v krajině a kromě ploch na skalním podloží (včetně pískoven a lomů) byly většinou udržovány pastvou a sečí. Obecní pastviny již několik desetiletí pustnou a rychle zarůstají křovinou vegetací a náletem vyšších dřevin. Ztrácí se tak mozaika mikrostanovišť tolik potřebná například pro jednotlivá vývojová stádia motýlů. Ti tak z naší krajiny rychle mizí. Úlohu, kterou dříve obstarávala volně se pasoucí zvířata nyní z části nahrazujeme kosením, cílem by však mělo být navrátit sem pastvu. Od roku 2014 zjišťujeme druhové složení motýlů na vybraných lokalitách a o rok později jsme zahájili péči o některé z nich. Šlo nejprve o Běliny (pravobřežní stráň pod Čikovem) a Jasenickou stráň. Nyní pečujeme o několik dalších lokalit, například o bývalou pískovnu u Ocmanic a Vápenici u Naloučan. 

BĚLINY - motýlí stráň v údolí bělinského potoka. Mozaikovitou seč střídá pastva ovcí a koz. 

Bývalá pískovna u Ocmanic. Na jaře proběhl úklid a obnova hlinitopísčité stěny, která může hostit specifické druhy živočichů. 

Naloučanská vápenice  - zde v poslední době probíhá opakovaně úklid naveženého odpadu a prosvětlení porostu náletových dřevin.

A zde najdete velmi inspirativní dokument od Ministerstva zemědělství pro zemědělce, myslivce, rybáře, včelaře, ochránce přírody a pro každého z nás. Je zde spousta nápadů, jak můžeme každý podpořit krásu a různorodost naší přírody kolem nás.